Queer Again?

August 29th, 2010

skjermbilde-2010-08-29-kl-130352

September 23-25 the conference Queer Again? Power, Politics, Ethics is held at Humboldt Universitet in Berlin.

The final program has just been released, and it looks great with keynotes by (only!) US-based scholars: Jeffrey Jerome Cohen, Roderick Ferguson, Judith Halberstam, José Esteban Muñoz, and Susan Stryker. The conference also has contributions by a range of amazing people such as Vanessa Agard-Jones, Renate Lorentz, Ingeborg Svensson, and many many more, so I think it will be great.

The conference is free, but you need to sign up by September 1. More info here.

Oslo Queerfestival 2010

August 29th, 2010

Trikster’s editor has been somewhat absent from the blog over the last months due to work load on other fronts, but hope to pick up some speed with news and info about good stuff happening on the queer political, theoretical, activist and academic front.

forslagflyerosloqueer2010-2

In that vein, it is great to see that Oslo Queer still keeps up arranging a queerfest, and this year the festival is held between October 1-3 between Blitz and Humla. The program isn’t ready yet, but it will be probably be good this year as well. This is what they have written so far on their homepage:

“Oslo Queer Festival is a DIY (do-it-yourself) and non-profit event. It’s a non-sexists and non-racist festival which is focused on making a space for creativity and critial thought. Except for the party on Saturday, the entire festival is free!”

Read more on their homepage.

Trikster #4: Towards a Queer Horizon

February 2nd, 2010

[Norsk version]

The fourth issue of Trikster – Nordic Queer Journal focuses on queer political struggles in the present. Despite the critics who describe feminist and queer critique as a thing of the past, the problems in the here and now are just too many to put radical politics to an end.

Trikster zooms in on the medical pathologizing of trans people. With the important Danish documentary Nobody Passes Perfectly (2009) as a starting point, the media and gender researcher Tobias Raun debunks the widespread notion of Denmark as a transgender “paradise”. Through an incisive critique of the state regulation of transsexuality, he sheds light on a political battleground that for long has gone unrecognized by the media and human rights organizations.

While critics tend to present queer politics as a market run lifestyle diversification, Mika Nielsen argues for the importance of anticapitalist queer critique. Discussing the intertwinement of economy and heteronormativity, she introduces a branch of research that has seldom been discussed in the Nordic countries: Queer Economics. If Raun and Nielsen’s articles inspire to action, Jan Wickman discusses the grounds of queer activism in the Nordic countries more broadly in the article “Queer Activism: What Might That Be?”.

The ongoing queer activist conversations stand in stark opposition to the mainstream LGBT organizations’ discussions of what to do in the so-called “twilight of equality”. With the new legislations on marriage and adoption in some of the Scandinavian countries, some tend to think that the fight is over. But for this story of progress to be told, other stories and problems must be forgotten. It is a similar simplified narrative of progress Mathias Danbolt locates in his analysis of the ambitious history exhibition As I Am: LGBT in CPH at Copenhagen City Museum in 2009. In his critique of the show’s portrayal of LGBT activism as a thing of the past, he argues that interventions into queer history should rub against the grain, and take part in the fight for a better future.

But no activist fights without joy, laughter, and dancing! The importance of humor in queer and feminist critique is at center stage in Rikke Platz Cortsen’s introduction to current Swedish cartoonists. And a laugh is not far away when reading the author Kristina Nya Glaffey’s text revolving around the so-called lesbian baby boom. Viktor Johansson deals with a related area in his suite of poems, where he meditates on becoming in a broad sense – of bodies, babies, and identities.

The artist Heidi Lunabba plays with the established gender norms in her temporary beard salon Studio Vilgefortis, where she makes beards and mustaches on passers-by on the street – woman as well as men. While taking its outset in an understanding of gender as a performative act, Lunabba’s beard salon also reminds us that we are never fully able to choose our own gender identity in the present, as we cannot control which gender we pass as in the eyes of others. The fight for destabilizing the meanings assigned to gender attributes are therefore far from over.

While critics seem to line up with obituaries for queer theory and activism, it seems pertinent to remember that a queer world is still in the horizon. It is perhaps here we can locate one of the most important tasks for queer activism at the dawn of a new decade: Not to give in to the pragmatic demand for quick and easy solutions, but to keep imagining new social orders in the future.

Trikster is a multilingual web magazine edited by Mathias Danbolt. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net, or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net or +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.

Trikster #4: Mot en queer horisont

February 2nd, 2010

[see English version]

Det fjerde nummeret av Trikster – Nordic Queer Journal stiller skarpt på aktuelle queerpolitiske kampsaker. Til tross for at kritikere har hevdet at feminisme og queerkritikk hører fortiden til er det dessverre for mange problemer her og nå som tilsier det motsatte.

Trikster setter fokus på kampen mot det medisinske herredømmet over transkjønn. Med utgangspunkt i den danske dokumentarfilmen Nobody Passes Perfectly (2009) demonterer media- og kjønnsforskeren Tobias Raun den utbredte forestillingen om Danmark som et “paradis” for transkjønnede. Gjennom en skarp kritikk av den statlige reguleringen av transseksualitet belyser han et kjønnspolitisk felt som lenge har blitt forbigått av mediene så vel som av menneskerettighetsorganisasjoner.

Mens folk ynder å fremstille queerpolitikk som en markedsdrevet livsstilskamp, peker Mika Nielsen på behovet for en queer antikapitalistisk kritikk. I artikkelen “Ett kapitalt misstag” diskuterer hun hvordan økonomi og heteronormer henger sammen, og introduserer en forskningsgren som sjeldent har blitt lest i Norden: Queer economics. Der Raun og Nielsens artikler oppfordrer til aktivistiske intervensjoner, legger Jan Wickman opp til en mer grunnleggende diskusjon av hvordan queeraktivisme har blitt forstått i Norden med sin artikkel “Queer Activism: What Might That Be?”.

I de seneste år har selv homoorganisasjoner feiret at kampen for likestilling nærmer seg slutten. Men for at forestillingen om fremskritt skal fungere må man lukke øynene for andre historier og problemfelt. Det er en slik forenklet framskrittsfortelling Mathias Danbolt lokaliserer i den ambisiøse historieutstillingen As I Am: LGBT in CPH på Københavns Bymuseum i 2009. Mens As I Am fremstiller homo/bi/trans aktivismen som en avrundet epoke, argumenteres det for en aktiv historiefortellinger som ser forbindelseslinjene mellom nåtidens og fortidens kamper.

Men ingen kamp uten dans, latter og glede! Humorens rolle i queer og feministisk kritikk står sentralt i Rikke Platz Cortsens introduksjon til nye svenske tegneserier. Og gapskrattet er heller ikke langt unna i lesningen av forfatteren Kristina Nya Glaffeys skjønnlitterære tekst “Padder og krybdyr”, som tar for seg den såkalte lesbiske babyboomen. Viktor Johansson beveger seg innenfor en beslektet tematikk i diktsuiten “Önskepapporna”, men fokuset her er snarere på tilblivelse i bred forstand – av kropper, barn, identitet.

Heidi Lunabba leker med de etablerte kjønnsrollene i sin mobile skjegg-salong Studio Vilgefortis. Her kan forbipasserende kvinner – og menn – få anlagt en bart eller et skjegg etter eget ønske, og resultatet setter vante avlesningsmekanismer av kjønn på prøve. Lunabbas prosjekt tar utgangspunkt i at kjønn er noe vi gjør snarere enn noe vi er, men peker samtidig på hvordan vi nettopp ikke selv uten videre kan “velge” hvilket kjønn vi vil gjenkjennes som. Vi har aldri kontroll over hvordan vi passerer, og kampen for å endre betydningene som tillegges kjønnsattributter er derfor langt fra over.

Mens kritikere synes å stå i kø med gravskrifter over queerteori og aktivisme, synes det viktig å fastslå at en queer verden fortsatt ligger ute i horisonten. Det er kanskje her queeraktivismens viktigste oppgave står på veien inn i et nytt årti: å ikke gi etter for dagens pragmatiske jakt på hurtige resultater, men å fortsette troen på at andre løsninger er mulig.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin, redigert av Mathias Danbolt. Trikster er støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt på mathias@trikster.net eller +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.


Why Gay Marriage is the End of the World (or the queer world at least)

November 3rd, 2009

bilde-1

Gay marriage. Adoption. Handbags. Gaybies. U.S.A. Obamamania. Don’t Ask, Don’t Tell? Well…

The queer activist-author Mattilda Bernstein Sycamore has re-published a thought provoking and immensely funny round table discussion entitled “Why Gay Marriage is the End of the World (or the queer world at least)” on the status of queer politics in a conservative US climate. The text was first printed in the October issue of the DIY punk zine Maximum Rocknroll (“The Queer Issue”), and is now luckily available online on Mattilda’s blog Nobody Passes, darling.

It includes the SF-based activist filmmaker Hilary Goldberg, the Chicago activist Yasmin Nair, and the NYC-based activist and organizer of the radical club Switch Gina Carducci as well as Mattilda. It is quite a read. Here is an excerpt on babyboom and adoption:

Mattilda: (…) Kids are the next big thing! How do you feel about the issue of gay adoption, and child-rearing in general, as a central preoccupation of the so-called “movement?”

Hilary Goldberg: Why don’t Madonna and Angelina, in their gay wisdom, adopt some adult queer artists and activists instead? For a fraction of what they spend on a handful of appropriated transnational youths, they could adopt queer artists en masse, and foster a global queer trust fund for the movement. No need for nannies and we’d love them even more than their children, and could be just as dependent, if not more so. Average gay couples could do the same thing, direct their money towards something more expansive and useful than a handbag—I mean a gaybie. I’m thinking of a website that pairs queer artists with gay couples who have big hearts to share their love and help.

Gina Carducci: Yeah, no need for pacifiers, no need to push us around in strollers, and you don’t have to wait nine months for us. We’re right here! Mommy!!!!

Yasmin Nair: If you’re white, beautiful little blonde children are the best, because then you’ll look like a normal and natural family. But adopting one can be next to impossible! Little brown babies make the best gay accessories. Although, like every gay fashion accessory, babies have shifted in trends. I think Mongolian babies are now much more hip. Central and South American countries were once popular, maybe NAFTA opened up free trade in cute Latin babies! Until they discovered that some of those babies were most likely kidnapped. Awkward. They may not have those pesky rules in Mongolia. Of course, if you can adopt an HIV+ African baby whose mother is still around to waste away in the last throes of the disease, so that you can show the world what you rescued the baby from, all the better. (…)

Read more about this, and much more on gay assimilation on Mattilda’s blog.

9789170610592

If you hunger for more perspectives on why marriage in general might not be the coolest thing in the world to promote – and you can read Swedish – don’t forget to read Anna Adeniji’s fantastic book: Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd (Not the marrying kind. Feminist conversations on resistance to marriage). This is one of the best books I’ve read this year. It is fantastic fun to read, and it performs critiques of marriage from a wide variety of perspectives, highlighting all the different privileging discourses this “ritual” is entangled in: migration and racism; heteronormativity and coupledom; legal and economic issues; capitalism and consumerism; religion, etc. It is a mandatory read. For a great critique of the book, see Lene Myong Petersen’s text at FORUM.

Vi är misfits!

July 16th, 2009

viarmisfits

I Trikster #2 kan man lese et reisebrev fra aktivistene Christoph Fielder og Elin Sandström Lundh som i 2007-2008 reiste Nordamerika rundt for å snakke med queerfeministiske aktivister. Nå har Christoph og Elin samlet inntrykkene fra reisen i boken Vi är misfits! – Queerfeministisk aktivism och anarkistiska visioner, som er utkommet på NORMAL Förlag. De beskriver boken slik på forlagets hjemmeside:

Efter åtta år med historiens minst omtyckta president reste vi till USA för att intervjua queerfeministiska aktivister. Vi sökte efter människor som står upp, som gör motstånd, som slåss och som visar oss andra vägar att gå. Andra än de som styrs av normen. Den vite heterosexuelle mannens norm. Resultatet av vår resa blev Vi är misfits! En bok som blandar intervjuer med aktivister med våra egna betraktelser och funderingar kring anarkism, anti-assimilering, rasism och intersektionalism.

Vi är misfits! är en inspirationsbok för alla som ser att denna värld radikalt behöver förändras för att vi ska kunna överleva. Den är ett queerfeministiskt manifest och den är en samling berättelser om människor som gör praktik av den ofta så teoritunga queerfeminismen. Den vill bråka, vara jobbig, den vill sporra läsaren till att aktivera sig. Överallt, alltid.

Vi är misfits! er et must for queerfeministiske aktivister og forskere, og boken inneholder blant annet denne oppsangen fra den fantastiske aktivisten og forfatteren Mattilda Bernstein Sycamore:

Ett tecken på att du gör rätt när det gäller queeraktivism är om folk blir upprörda! Och, var beredd på att förstå saker och ting på ett mer komplicerat sätt än du någonsin trodde var möjligt. Om något eller någon verkar vara din fiende, tänk en gång till, vem är det egentligen som är vår fiende? Öppna upp för möjligheten att tänka om allting du någonsin tänkt.
– Mattilda Bernstein Sycamore

Copenhagen Queer Festival 2009

June 18th, 2009

queerfestivalplakat2009

This summer between July 20-26 the 4th Copenhagen Queer Festival will take place at Gøglerskolen at Kigkurren. The organizers have just presented this years theme: “Fuck money: Commercialization – Mainstreaming – Anticapitalism”. This is what they write on the festival’s homepage about what to expect of this year’s festival:

“Copenhagen is this year hosting the World Outgames and the games are beginning the weekend that the Queerfestival is ending, on the 25th of July. The Outgames has gotten a lot of focus and media attention in Denmark, and Copenhagen has been busy labelling itself as “gay-friendly/pink-city”. We see this only as a capitalistic attempt to make money on the expected 5-10.000 participants, but at the same time the World Outgames is charging 2200 dkr (290 euros) just to participate in a conference. So we decided that its time for an anti-capitalistic queer perspective!

Copenhagen Queermanifestival

With the Copenhagen queer festival we wish to create a queer space. But what is queer? How do we define it, use it, make it part of our lives? How do you define “queer” in relation to “non-queer”? these are just some of the questions we want to work on understanding during the festival. We wish to create a forum where people from all over the world can exchange impressions, viewpoints and ideas. Where we can play, learn, teach, move our boundaries and go places we didn’t know existed.

The festival is strictly D.I.Y. meaning that YOU as a participant must take an active part in making the festival successful. A few things have been planned in advance by the organizing group, but otherwise it is up to the participants to decide in unity how they want the festival to proceed. It is expected that everyone help out as much as they can to ensure that the festival will be a fun and enlightening experience for all.

Non-profit is another keyword for the festival. We wish to create a space which is not based on money, as we find this is the case in society today. The festival is open to all, whether or not they have money.

To create a place that is free for all it is important that we all try radically confront some, if not all (?) of the structures exiting in society today. We need to help each other to break free from structures and norms imposed on us by the capitalist, heteronormative, racist society. At the festival we need to respect each other, listen and think before we act and keep in mind that calling the festival “free” and “queer” doesn’t automatically make it so. We expect everyone to analyze their own actions and what effect they have on other people.

And even though the list is long, we still won’t tolerate racism, sexism, heterosexism, homo/bi/queer/hetero/trans –phobia, in other words: No discrimination based on sexuality, age, gender, ethnicity, class and so on. There will be room for those who make room for others.

Despite our political agenda we must not forget that the festival is also about having fun and meeting new exiting people of all genders and sexualities

We hope to see you in late july for a great week of discussions, workshops, parties and politics!”

Lost and Found’s homepage

May 26th, 2009
Lost and Found homepage

The exhibition and publication Lost and Found: Queerying the Archive has gotten its own homepage. Visit it on www.trikster.net/lostandfound and read more about the exhibition, see images of the publication, and read the co-curator of the show Jane Rowley’s interview with the artist Aleesa Cohene.

Lost and Found: Queerying the Archive

May 21st, 2009

lost-and-found-invite_10_small

On May 29 at 17.00 you are all invited to the opening of the exhibition Lost and Found: Queerying the Archive at Nikolaj, Copenhagen Contemporary Art Center, Denmark.

The exhibition Lost and Found: Queerying the Archive is curated by Jane Rowley and Louise Wolthers, and “presents a series of spectacular, thought-provoking works that generate new narratives based on private memories and experiences beyond gender and sexuality norms. Using the potent and emotionally laden detritus of society, like found silent-movie footage, garments from the family past, and desecrated and fictionalised photo albums, the works in Lost and Found recreate, deconstruct and reconstruct the past as we allegedly know it, questioning the power structures that are created and preserved through the archives we’ve inherited.”

Participating artists in the exhibition are Elmgreen & Dragset (DK/NO), Mary Coble (US), Ingo Taubhorn (DE), Tejal Shah (IN), Benny Nemerofsky Ramsay (CA), Conny Karlsson (SE), Flemming Rolighed (DK), Aleesa Cohene (CA), Kimberly Austin (US), Cecilia Barriga (CL) og Heidi Lunabba (FI), Al Masson (FR/DK).

cover-lost-and-found

At the opening there will also be a book launch of the publication Lost and Found: Queerying the Archive, published in conjunction with the exhibition. Edited by Mathias Danbolt, Jane Rowley and Louise Wolthers, this 160 page publication takes up questions of the archive, history writing, and memory from a queer perspective.

The book includes new articles by the influential cultural theorists Ann Cvetkovich and Heather Love, as well as articles by the editors, poems by Joe Brainard, and artistic contributions from the artists in the exhibition.

The book is avaliable for only 150 DKK. Order it by emailing Kunsthallen Nikolaj: sh@kunsthallennikolaj.dk or buy it online on Audiatur bookstore.

Trikster #3: Queer litteratur

April 17th, 2009

 

trikster3

[English below]

Trikster – Nordic Queer Journal lanserer i dag sitt tredje og største nummer hittil, fylt av queer litteratur i tekst, lyd og bilder.

Triksters tema-del “Queerlitt” inneholder bidrag fra nordiske og internasjonale forfattere som stiller skarpt på begjæret og kroppens betydning i litteraturen. Felles for bidragene i “Queerlitt” er at man ikke alltid vet hvor man har dem – de forstyrrer både seksuelle, språklige, og sjangermessige grenser.

Trikster er stolt av å kunne presentere den New York-baserte spoken word-poeten Staceyann Chin, som i sin performance setter fokus på kroppsliggjorte erfaringer av rasisme og sexisme. Men humor er aldri langt unna, som i diktet hvor Chin instruerer lesbiske i hvordan man forfører streite kvinner. I “Manlighet” undersøker og utfordrer de svenske poetene Hanna Hallgren og Johan Jönson maskulinitet og kjønnstilhørighet, mens Dennis Cooper og Eli Levén flørter med det pornografiske i deres tekster om flyktige erotiske møter i “Switch”. Andre bidragsytere til “Queerlitt” er Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Ulrika Dahl, Britta Tegby Frisk og Carlos Díaz. Flere av bidragene tar utgangspunkt i Queerlitteraturdagen i Gøteborg i 2008, organisert av Linn Hansén og Athena Farrokhzad, som sammen med Mathias Danbolt har redigert Trikster #3.

Trikster #3 byr også på et intervju med den britiske kunsthistorikeren Gavin Butt, som forteller om hans nye prosjekt om seriøsitet, og hans ønske om å gjøre queer teori morsommere. I nummerets kritikkdel utfordrer Sara Edenheim norske queer-forskere i sin anmeldelse av Når heteroseksualiteten skal forklare seg, Jon Helt Haarder leser med og mot Stephen J. Walton, Peter Edelberg jubler over boken Criminally Queer, Susanne Christensen svarer på Wenche Mühleisens kritikk av feministisk litteraturkritikk, og Tommy Olsson ønsker han var homo, etter å ha sett Slava Mogutins fotografier.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin som utkommer to ganger i året.Trikster #3 er redigert av Mathias Danbolt (ansvarlig redaktør), Linn Hansén og Athena Farrokhzad, og er Støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt påmathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

 

Trikster #3: Queer literature

The third issue of the web magazine Trikster – Nordic Queer Journal is now online on www.trikster.net.

Trikster #3 is entitled “Queerlitt”, presenting queer literature with contributions from several Nordic and international writers and artists. Through video, images, and texts this issue of Trikster focuses on the body and desire in literature – giving attention to the sound of the voice, as well as bodily and textual gestures.

Trikster is proud to present the spoken word poet Staceyann Chin through video performances, and a conversation with the Swedish activist-theorist Ulrika Dahl. In her energetic performance, Chin touches upon the bodily effects of racism and sexism. But humor is never far away, as in the poem where she instructs lesbians how to seduce straight girls. Seduction is also central to Dennis Cooper and Eli Levén’s contribution “Switch”, where they read each other’s texts about the erotics of sexual encounters.

Trikster #3 also includes an interview with the British art historian Gavin Butt. In “Dismantling the Serious Machine” Butt talks about his new project on cultural seriousness, where he reflects upon the amusing but difficult task of making theorizing more fun.

The texts in “Queerlitt” take their outset in the Queer Literature Day in Gothenburg in 2008, arranged by Athena Farrokhzad and Linn Hansén, who have co-edited Trikster #3 with Mathias Danbolt. The issue also includes contributions from Athena Farrokhzad, Linn Hansén, Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Hanna Hallgren, Johan Jönson, Britta Tegby Frisk, Carlos Díaz, Jon Helt Haarder, Peter Edelberg, Susanne Christensen, and Tommy Olsson.

Trikster is a multilingual web magazine, releasing two issues a year. Trikster #3 is edited by Mathias Danbolt (executive editor), Athena Farrokhzad, and Linn Hansén. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net, or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

Undoing the city in Copenhagen

April 17th, 2009

Undoing the city

From May 7-10, our friends from Openhagen.net organize the festival Undoing the City in Copenhagen. It will be three days with “workshops, debates, film-screenings, city walks, canal tours, parades, actions and alike will question our use of the city”. They invite all of us who “use the city space and who have a wish to make the city a common space to participate in Undoing the City”. It will be great!

Here is some more background:
“Cities today are scene for a long series of conflicts between different society groups. It’s a battle going on between those who are forced out into ghettolike districts, those who retreat to gated communities in the suburbs, the creative class in the redeveloped city centres, and the police who increasingly are forced to ensure these separations. The city and its space are more and more becoming battle zones – battle zones which call for a re-conquest of the city space against fences, profit and discrimination. It is a battle to be fought with theoretical inputs, political statements and with the entire spectrum of social, cultural and artistic forms of anti-power. We want to challenge both the capitals, the states, the city governments and the creative class’s ideas of the city. And we want to challenge our own idea of the city. Let’s undo the city.”

undoing_mindmap2

Read more about the thoughts, discussions (and soon also the program) for Undoing the City on Openhagen.net or on Undoing the city’s Wikispace.

Queer Futurities in Berlin

April 16th, 2009

no_future

On the 18th and 19th of May, The Society of Queer Studies in Finland hosts the conference “Queer Futurities, Today: Utopias and Beyond in Queer Theory” at ICI in Berlin.

The conference takes its outset in Lee Edelman’s critique of the “reproductive futurism” in his notorious 2005 book No Future: Queer Theory and the Death Drive. The seminar interrogates the term “futurities,” questioning ideas of progressive time and homonormativity. (Read more about the background here).

At the conference, Lee Edelman will hold a keynote entitled “Against Survival: Queerness in a Time that’s Out of Joint”.

Other speakers are: Tomasz Jarymowicz, Volker Woltersdorff, Annamari Vänskä, Jan Wickman, Tuula Juvonen, Tatjana Greif, Katerina Kolarova, Kevin S. Amiddon, Antu Sorainen, Heike Bauer, Christien Garcia, Jin Haritaworn, Željko Blaće & Milo DePrieto, Thomas O. Haakonson, Katherine Wiedlack, Harri Kalha, Alexis Lothian, Tomasz Basiuk, Eveline Kilian, Philip Pass, Anu Koivunen.

See the program in detail here, and read the abstracts – they look great.

Theory Now! Symposium at SKOK

April 15th, 2009

skok_bygget

This year the Centre for Women’s and Gender Research (SKOK) at the University of Bergen is celebrating its 10th anniversary.
On that occasion, they organize Theory Now! – “a symposium that gathers some of the most vocal scholars working on the cutting edge of gender theory.” On May 14th and 15th, they give an opportunity to meet with some really great scholars, and hear their lectures free of charge.

These are the invited speakers:

Professor Vikki Bell, Goldsmiths, University of London, UK
Professor Pheng Cheah, University of California, Berkeley, USA
Assistant Professor Ulrika Dahl, Södertörn University College, Sweden
Professor Elizabeth Grosz, Women’s and Gender Studies, Rutgers University, USA
Professor Judith Halberstam, University of Southern California, USA
Professor Marcia Inhorn, Yale University, USA
Postdoctoral fellow Kari Jegerstedt, SKOK, University of Bergen, Norway
Professor Ellen Mortensen, SKOK, University of Bergen, Norway
Professor Robyn Wiegman, Duke University, USA

See the preliminary program and register at SKOK’s website.

Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009)

April 14th, 2009

sedgwick

Trikster mourns over the death of the brilliant theorist Eve Kosofsky Sedgwick April 12 2009.

Sedgwick was one of the most influential and important theorists for the development of queer theory, with seminal books such as Between Men (1985), Epistemology of the Closet (1990), Tendencies (1992), and Touching Feeling (2003). Her death at only 59 years leaves a big gap in contemporary queer theory, literary analysis, affect theory, and poetry.

According to the obituary in The New Yorker, it was the breast cancer she had been battling with for over a decade that caused her early death. In A Dialogue of Love (1999), her book on her diagnosis of breast cancer, she writes about one of her conversations with her therapists, where she says “What I am proudest of is having a life where work and love are impossible to tell apart.” That’s an ideal to strive for.

MEN in Scandinavia

April 14th, 2009

MEN MEN MEN

The Brooklyn-based band and peformance collective MEN is visiting Scandinavia in May! The group started in 2007 when the Le Tigre members JD Samson and Johanna Fateman started to write new songs, collaborating with HIRSUITE members Michael O’Niell (Princess, Ladybug Transistor) and Ginger Brooks Takahashi (LTTR, The Ballet).

Their tour plans for Scandinavia looks like this:

Copenhagen on May 7 at Basement, Vesterbro (but who sells the tickets?)

Oslo on May 8 at Revolver

Bergen on May 9 at Garage

Stockholm on May 13 at Debaser

Malmö on May 14, but place is not yet announced.

For those who can read Norwegian, Reidar Engesbak in Blikk has interviewed JD Samson here.

Den hvite manns byrde

April 13th, 2009

Journalisten Anders Haahr Rasmussen har skrevet en meget fin og interessant tekst i Information med tittelen “Den hvide mands byrde”. Teksten tar for seg hva den hvite, heteroseksuelle, velutdannede mannen stiller opp med i møte med kritikken om priviligerthet, som rettes fra feministisk og postkolonialistisk hold. Men hvordan forholder man seg til sin privilegier utover reaksjonær maskulinisme, eller politisk korrekt dårlig samvittighet og skyldfølelse?

Informations “repræsentant fra verdens vel nok mest privilegerede mindretal” leter etter en mer refleksiv og positiv definert posisjon, og intervjuer på veien Maja Bissenbakker Frederiksen, Caroline Bergvall, den fine feministiske mannegruppen Lakaj (Asger Kjærsgaard Larsen, Kristoffer Bunch, Asger Martiny-Bruun) og Sonja Schwarzenberger. Det har det kommet en god tekst ut av.

Queer i media

April 13th, 2009

Queer i media seminar

Den 17. april arrangerer Oslo Queer seminaret “Queer i Media” på Litteraturhuset i Oslo. Oslo Queer skriver følgende om seminaret:

“Med dette seminaret vil vi sette søkelys på queer som tema i media, og hvordan og i hvilken grad det blir presentert. Vi vil utforske spørsmål som, hvordan setter vi queer i fokus i mainstream media? Hvordan ville det sett ut? Hvordan lager/støtter vi queer og alternative mediaer? Seminaret er på Litteraturhuset 17. april kl 1900. Det blir paneldiskusjon, performance, og vegetarmat. Inngang, deltakelse, og maten er gratis!”

Panelet består av Dana Wanounou (redaksjonssjef, Radiorakel), Reidar Engesbak (journalist, Blikk), Anniken Vargel (journalist), Mathilda Piel (redaktør i Kom Ut). Performance med The Hungry Hearts.

Queer festivals 2009

April 12th, 2009

Queer Zagreb

The summer is approaching, and the planning of this years’ queer festivals is moving ahead. Here are some dates and places in Europe:

5-10 May: Queer Zagreb, Croatia (Facebook)

12-25 May: Queer Up North – International Festival, Manchester, UK

21-25 May: Queer Insurrection, Leeds, UK

4-7 June: entzaubert – a radical queer DIY film festival in Berlin, Germany

5-7 June: Off_Pride – The Alternative Queer Festival in Zurich, Switzerland

6-12 July: Jafnaðr – Nordic Queer Youth Festival, Malungen, Norway

20-26 July: Copenhagen Queer Festival, Denmark

11-15 August: Aalborg Queer Festival, Denmark

20-23 August: Oslo Queer Festival, Norway (myspace)

14-20 September: The Nights and Days of Tribads, Helsinki, Finland

If you have more information about places and dates, leave a comment.

Dragkingkultur og dets undergravende potensiale

March 13th, 2009

 dragking2.jpg

Fredag 20. mars kl. 19 kommer Anna Olovsdotter Lööv til København for å holde opplegg på Enhedslistens Queerudvalgs månedlige arrangement, Café Under Dekonstruksjon i Folkets Hus. Temaet er “Dragkingkultur og dets undergravende potensiale” og tar utgangspunkt i hennes PhD-prosjekt i genusvidenskab ved Lunds Universitet om dragkinging i Sverige.

For dem som ikke er i byen – eller som vil være godt forberedt – kan man lese Anna Olovsdotter Löövs artikkel i Trikster #1, “Dragkingkulturen – kvinnokulturens queera brorsa”.

Det sjuka av Anna-Maria Sörberg

February 10th, 2009

 atlas_detsjuka2.jpg

Nylig utkom journalisten Anna-Maria Sörbergs bok Det sjuka, en reportasjebok om hiv/aids i Sverige. Dette er en av de viktigste bøkene jeg har lest på lenge, og kan anbefales på det sterkeste.

Sörberg tar utgangspunkt i de monstrøse fortellingene om “hivmenn” og “hivkvinner” som i de seneste årene har vært skrevet om i pressen, der de har blitt fremstilt som personer som intendert har smittet folk med hiv. Sörberg har gått bak mediepanikken, og intervjuet disse menneskene som har blitt omtalt som ondskapsfulle drapsmaskiner. Flere av intervjuobjektene sitter i fengsel, andre har blitt utvist av Sverige etter de har sonet fengselsstraffer. Dette er sterke og vonde historier om hvordan det er å leve med et virus som fortsatt er skambelagt og kriminalisert – selv 25 år etter viruset ble oppdaget. Boken kretser rundt det strenge svenske lovverket, og viser dettes bakside: dets medvirken i opprettholdelsen av den skambetonte diskursen om hiv/aids; de mange tilsynelatende rasistiske dommene i hiv-smitte saker, der ikke-svensker har fått lengre fengselsstraffer for samme forseelser, og har blitt sent ut av landet uten mulighet for riktig medisinering.

Gjennom en postkolonial optik på hiv/aids problemstillingen viser Det sjuka farene ved å se viruset som noe som kommer “utefra”, som noe “Annet” og “fremmed”. Den nasjonaliserte kampen mot hiv/aids i Sverige er feilslått, ettersom den ikke tar inn over seg hvordan sykdommen ikke har noen grenser: dette er en internasjonal krise, og krever større prespektiver enn fokus på å beskytte viruset innenfor nasjonens grenser. Sörberg argumenterer for en solidaritet som inkluderer det fremmede, og dette kunne jeg ikke være mer enig i.

Jeg skal skrive mer og bedre om Sörbergs bok enn dette, men nå er det viktigst å påpeke at hun i kveld presenterer boken sin på den fantastiske queerfeministiske bokhandleren Hallongrottan i Stockholm. For dem som er i byen, bør man dra dit kl. 19, for å høre Sörberg i samtale med Finn Hellman.

detsjuka.jpg

(Illustrasjon fra Hallongrottan.com)